Geen beschikbare vertalingen gevonden
0 items

Ban op mohair in kleding dupeert tienduizenden boeren en arbeiders in Zuid-Afrika

Ban op mohair in kleding dupeert tienduizenden boeren en arbeiders in Zuid-Afrika

Ban op mohair in kleding dupeert tienduizenden boeren en arbeiders in Zuid-Afrika

Overhaaste beslissing modegiganten is gemakkelijk en kortzichtig

Modegiganten zoals Gap, H&M, Zara, Esprit en Topshop hebben aangekondigd uiterlijk in 2020 te stoppen met de verkoop van kleding waar mohair in is verwerkt. Daarmee reageren ze op een video die de internationale dierenrechtenorganisatie PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) onlangs naar buiten bracht over dierenmishandeling in de mohair industrie in Zuid-Afrika. De beelden zijn gemaakt tijdens een bezoek aan twaalf geitenboerderijen in Zuid-Afrika.

Reina Ovinge van mini-fabriek The Knitwit Stable, een werk- en inspiratieplek voor mode professionals in de breisector, heeft onderzoek gedaan naar de mohair keten en deelt niet de ervaringen zoals getoond in de film van PETA. Zij maakte in 2017 een reis naar Zuid-Afrika en bezocht de boeren, de veiling, spinners, mohair handelaren en de fabrieken waar mohair verwerkt wordt. Doel was een compleet beeld te verkrijgen van alle processen en facetten van de mohair industrie en om deze te toetsen aan huidige duurzaamheidsnormen.

Voor haar vertrek had zij het vooroordeel dat de dieren slecht behandeld zouden worden en dat duurzaamheid ver te zoeken zou zijn. Zij werd daarentegen juist verrast door de stappen die de mohair industrie had genomen op het gebied van duurzaamheid en dierenwelzijn. Zo heeft de brancheorganisatie MSA ( Mohair South Africa) duurzaamheidsrichtlijnen waarop audits worden gedaan en worden scheerders getraind volgens richtlijnen van NWGA (National Wool Growers Associaton). Ook werd zij geraakt door de passie en toewijding van de Zuid-Afrikaanse boeren en werknemers in de industrie en hun respectvolle behandeling van de geiten. Wat uiteraard niet wegneemt dat elk individueel incident waarbij dieren mishandeld worden onacceptabel is en serieus aangepakt moet worden.

Wel werd ze geconfronteerd met de lage lonen van de scheerders en sorteerders op de boerderijen en werd duidelijk dat er op het gebied van leefbaar loon nog grote stappen te maken zijn. The Knitwit Stable heeft naar aanleiding van deze ervaringen een documentaire gemaakt: ‘From goat to garment part1’.

De reactie van de modegiganten op basis van één video van PETA – die nota bene zelf aangeeft dat het onderzoek niet representatief is voor de hele sector,- is tekenend voor de werkwijze in de mode industrie. Grote merken nemen overhaast beslissingen waarbij tegen de 1000 Zuid-Afrikaanse boeren en 30.000 mensen in de mohair industrie direct worden gedupeerd. In plaats van een volledige industrie om zeep te helpen, zou het getuigen van verantwoordelijkheid en partnership om in gesprek te gaan met de boeren en fabrieken in Zuid-Afrika en hen verder te helpen met training, voorlichting en financiële steun om aan de eisen op het vlak van dierenwelzijn en duurzaamheid te voldoen.

De vraag rijst waarom de modegiganten deze beslissing nemen die henzelf niet direct schaadt. Met een ban op mohair maken zij op eenvoudige en kortzichtige wijze goede sier naar de consument. Zij gaan hiermee echter voorbij aan het feit dat hun beslissing leidt tot het verlies aan banen en inkomens van duizenden mensen. Ook zijn zij verantwoordelijk voor het teloor gaan van een ambacht en van een volledige industrie.

Aan de andere kant nemen zij veel te weinig structurele maatregelen om het leefbaar loon voor de miljoenen arbeiders in de lage lonen landen zoals Zuid-Afrika en Bangladesh te verbeteren. Tijdens een onderzoekreis van Reina Ovinge van The Knitwit Stable in Bangladesh in november 2017 werd opnieuw pijnlijk duidelijk dat de modemerken de duurzaamheidseisen en prijsdruk alleen maar verder opvoeren, en daar tegelijkertijd geen cent extra voor betalen.

Zo lang de mode industrie in de basis geen verantwoordelijkheid neemt voor de milieuvervuiling, misstanden in de keten voor mens en dier en het betalen van een leefbaar loon, leidt dit tot overhaaste en ondoordachte beslissingen. De ban op mohair is hiervan een treffend voorbeeld. Dit soort beslissingen dienen enkel om de consument, actiegroepen en NGO’s tevreden te stellen. Helaas zal hierdoor niets wezenlijks veranderen in de mode industrie.

Rash decision by fashion giants is too easy and short-sighted.

Fashion giants such as Gap, H&M, Zara, Esprit and Topshop have announced they will put a stop to the sales of clothing containing mohair in 2020 at the latest. They have done so in response to a video that was recently published by international animal rights organisation PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) on cruelty to animals occurring in the mohair industry in South Africa. The footage has been shot during a visit to twelve goat farms in South Africa.

Reina Ovinge of mini factory The Knitwit Stable, a place to work and get inspired for fashion professionals in the knitting sector, has done research on the mohair chain. She does not recognise the experiences shown in the PETA film. In 2017, she travelled to South Africa and visited the farmers, auction, spinners, mohair merchants and factories where the mohair is processed. The goal was to get a complete picture of all the processes and facets of the mohair industry and to compare them to present sustainability standards.

Before she left, Reina fully expected that the animals would be mistreated, and that sustainability would be very hard to find. She was surprised, however, by the steps taken by the mohair industry to improve sustainability and animal welfare. Trade association MSA (Mohair South Africa), for example, uses sustainability guidelines to carry out its audits, while shearers are trained according to the guidelines of the NWGA (National Wool Growers Association). She was touched by the passion and devotion of the South African farmers and workers in the industry and their respectful treatment of the goats. Of course, this does not alter the fact that each individual incident involving animal cruelty is unacceptable and that tough action needs to be taken against it.

Yet, Reina did encounter another injustice: the low wages of the shearers and sorters working on the farms. It became clear that big steps are still needed when it comes to viable wages. Based on these experiences, The Knitwit Stable has made a documentary: ‘From goat to garment part1’.

The response of the fashion giants, based on one video by PETA – which, incidentally, has officially stated that its study is not representative for the entire sector, – is symptomatic of the way the fashion industry works. Big brands make rash decisions and in doing so, they directly dupe almost 1000 South African farmers and 30,000 people employed in the mohair industry. Instead of killing off an entire industry, it would be a sign of responsibility and partnership if they would enter into discussion with the farmers and factories in South Africa and would help them to meet the requirements regarding animal welfare and sustainability with training courses, information and financial support.

This raises the question why the fashion giants have made this decision, from which they themselves will not suffer any direct harm. A ban on mohair provides a simple and short-sighted way to make them look good in in the eyes of the consumer. Yet, they simply ignore the fact that their decision will cause the loss of jobs and income for thousands of people. They will also be responsible for the collapse of a craft and the destruction of an entire industry.

On the other hand, the fashion giants take far too few structural measures to bring about viable wages for the millions of workers in low-wage countries such as South Africa and Bangladesh. During a research trip of Reina Ovinge of The Knitwit Stable to Bangladesh, in November 2017, it became painfully clear once again that the fashion brands only increase their demands regarding sustainability and the price pressure, without paying one cent extra for it.

As long as the fashion industry does not take any basic responsibility for the environmental pollution, abuses of both humans and animals within the chain and the payment of viable wages, this will lead to rash and half-baked decisions. The ban on mohair is a striking example of this. This kind of decisions only serves to appease the consumer, action groups and NGOs. Sadly, this will not bring about any major change in the fashion industry.

About Reina Ovinge

Reina Ovinge has more than 25 years of experience in the ‘knitwear’ fashion industry. After selling her successful company Fully Fashion, with which she produced millions of garments for brands and large retailers, she decided to dive deep into the mohair production chain. This resulted in the start of The Knitwit Stable, a place to work and get inspired for fashion professionals in the knitting sector. She uses her own machines to produce yarn, merino and mohair from her angora goats and sheep in a sustainable way.

The process of making a sweater from the wool of goats and sheep is long, takes place far away and lacks transparency. With the aid of her animals and knitting machines and by means of master classes, Reina shares her passion and knowledge acquired with students and professionals in the fashion industry. All proceeds are used for research, knowledge development, training courses and investments to bring about greater sustainability, awareness and transparency in the fashion industry.

Her research on the origins of wool has resulted in the brand TREK&TREES, a collection of warm, woollen winter vests, sweaters, wraparounds, shawls, hats and gloves. In The Knitwit Stable’s mini factory, the clothing is knitted and tailored to order.

For more information and footage about The Knitwit Stable and to request the entire documentary: Reina Ovinge, +31 6 53 71 30 83, Reina@theknitwitstable.nl https://theknitwitstable.nl/

Vaardigheden

Gepubliceerd op

29 mei 2018